Информация о критериях включения в клинические исследования

Гепатоцелюлярний ракОпухоли легкогоОпухоли Головы-шеиЛимфомаМолочная железаРак желудкаРак шкіриРак предстательной железыРак сечового міхураРак эндометрия Рак яєчниківСолидные опухолиУротелиальная карцинома
Шифр дослідження на сайтф clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
JS001-027-III-HCC Гепатоцелюлярний рак, стадія IV Гепатоцелюлярний рак; локалізація: Печінка; стадія BCLC stage B, BCLC stage C; гістологічна форма: гепатоцелюлярний. 1 лінія лікування. Блок не потрібний. Child-Pugh А or B ≤7 Прогресія після променевої терапії дозволена. Після променевої терапії повинно пройти не більше 4 тижнів до пандомізації. Вік: 18-75 років. Іммунотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
BO40336 Опухоли легких, стадия IB, II, IIA, IIB, III, IIIA Рак легких, стадия IB, II, IIA, IIB, III, IIIA; Гистологическая форма: немелкоклеточный (аденокарцинома, плоскоклеточный) Обязательно наличие тканевого блока для определения ALK мутации. На Адъвантное (послеоперационное) лечение. недрібноклітинний рак легень стадії IB (пухлини ≥ 4 см) — IIIA, позитивним щодо кінази анапластичної лімфоми, з повною резекцією пухлини. Радикальна резекція гістологічно підтвердженого НДРЛ ІВ (пухлина ≥ 4 см) – ІІІА стадій (T2 – 3 N0, T1 – 3 N1, N1 – 3 N2, T4 N0 — 1) за визначенням 7-ого видання UICC/AJCC, з негативними пухлинними краями, на 4 – 12 тижні перед включенням у дослідження Химиотерапия+Таргетная Терапия
BP40657 Рак легень, стадія IIIB, IV Рак легень, стадія IIIB, IVV; гістологічна: недрібноклітинний. Наявнісиь тканинного боку обов’язкова. Блок для визначення мутації ALK, EGFR, PD-L1. 2 лінія лікування. Включення пацієнтів з EGFR позитивной мутацією — тільки 10% від загальної кількості. PD-L1 статус повинен бути відомий на момнет включення. Попереднє лікування препаратами платини (якщо негативний статус EGFR) або після таргетної терапії (якщо позитивний статус EGFR). Заборонені будь-які досліджувані препарати та іммунотеріпія яке попоередня терапія. Іммунотерапія
D9102C00001 Опухоли легких, стадия IV Рак легких, стадия  IV; Гистологическая форма: плоскоклеточный, аденокарцинома. Обязательно наличие тканевого блока для определения мутаций ALK, EGFR, PD-L1, Kras. 1 линия лечения. Гистологически или цитологически подтвержденный. Если пациент имеет плоскоклеточную гистологию или имеет опухоль с KRAS мутацией, то тестирование EGFR и ALK (должны быть отрицательными) не требуется. Пациенты, которые получали лечение, содержащее платину, адъювант, неоадъювант или лучевую терапию имеет право, при условии, что прогрессия произошла> 12 месяцев с момента окончания последней терапии. Должно быть хотя бы одно образование ≥10 мм в самом длинном диаметре (за исключением лимфоузлов, которые должны имеют короткую ось ≥15 мм) ранее не леченное. Блок не старше 3 лет. 12 месяцев после окончания ХТ в адьюванте или неоадьювнте. Иммунотерапия + Химиотерапия
GO41717 Опухоли легких, стадия IIIB, IIIC, IV Рак легких, стадия IIIB, IIIC, IV. Гистологическая форма: плоскоклеточный, аденокарцинома, немелкоклеточный.Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций ALK, EGFR, PD-L1. 1 линия лечения. После неоадьюванта/адьюванта должно пройти более 6 месяце. Местно-распространенный нерезектабельный или метастатичный PD-L1-селективный немелкоклеточный рак легких Иммунотерапия
J2G-MC-JZJC Опухоли легких, стадия IIIB, IIIC, IV Рак легких, стадия IIIB, IIIC, IV. Гистологическая форма: аденокарцинома, немелкоклеточный, неплоскоклеточный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций RET. 1 линия лечения. Неоадьювант/адьювант более 12 месяцев назад. Тест буде включати в себе виявлення наступних мутацій/генів EGFR/ KRAS/ BRAF/ NRAS/ HER2/ PIK3CA/ ALK/ ROS1/RET gene Таргетная Терапия ИЛИ Химиотерапия
YH25448-301 Опухоли легких, стадия  IV Рак легких; локализация: Легкие; стадия IIIB, IIIC, IV; гистологическая форма: аденокарцинома. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций EGFR. 1 линия лечения. Адьювант/неоадьювант допускается, должен закончится за 12 месяцев до начала лечения. Блок не старше 12 месяцев. EGFR положительная мутация. Ингибитор тирозин киназы
INCMGA 0012-304 Рак легень, стадия  IV Рак легень; локалізація: Легені; стадія IV; гистологическая форма: плоскоклітинний, аденокарцинома, недрібноклітинний, неплоскоклітинний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій ALK, EGFR, PD-L1, BRAF, ROS1. 1 лінія лікування. Неоад’ювант/ад’ювант — дозволено, повинно пройти більше 12 місяців. Архівний блок не старше 2 років. PD-L1 будь-який, EGFR, ALK, BRAF, or ROS1 — повинні бути негативні. Плосколітинний — мутації не чекаемо, тільки результат PD-L1. Неплоскоклітинни — чекаємо результат PD-L1 и негативні мутації EGFR, ALK, BRAF, or ROS1 Хіміотерпія та/або Іммунотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-3475-689 Опухоли Головы-шеи, стадия III, IV, IVA Локализация: Голова, шея; стадия III, IV, IVA; гистологическая форма: плоскоклеточный. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения, Адьювантная линия лечения. Рак ротоглотки III стадії, p16-позитивний, тобто T4 (N0-N2), M0 АБО Рак ротоглотки III або IVA стадії, p16-негативний АБО в. Рак гортані / гіпофаринкса / порожнини рота III або IVA стадії (незалежно від статусу p16). Иммунотерапия + Химиотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
BGB-3111-306 Лимфома, стадия: любая Лимфома; локализация: Лимфома (Мантийно-клеточная лимфома); стадия Любая; гистологическая форма: лимфома мантийно-клеточная. Наличие тканевого блока обязательно. 1 линия лечения. Пациенту не показана трансплантация костного мозга. Пациенты после 65 лет Таргетная терапия ИЛИ Таргетная терапия + химиотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
BO41843 Рак молочної залози, стадія IIIB, IV; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: HER2-, ER+. Обов’язкова наявність тканинного блоку. 1 лінія лікування. Прогрессія на лікування гормонами повинанна наступити не раніше 12 міс.після лікування пацієнтів з ER-позитивним, HER2–негативним місцевопошиненим або метастатичним раком молочної залози Гормонотерапия
OBI-822-011 Рак молочної залози, стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; гістологічна форма: ER,PR-, HER2-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації Globo H (≥ 15%). Підійдуть пацієнти після неоадьюванта (таксани та/або антрцикліни) і операції або тільки операції. Впродовж 12 неділь після закінчення лікування. В подовж 46 тижнів після операції. Білатеральний рак допускається тільки, якщо це тричинегативний білатеральний рак. Ад’ювантна лінія лікування. Іммунотерапія
WO41554 Рак молочной железы, стадия IIIC, IV; Рак молочной железы, стадия IIIC, IV. Гистологическая форма: ER,PR+, HER2-, ER-,PR+, ER+,PR-. 1 линия лечения. Наличие тканевого блока обязательно. Определение PIK3CA мутации по анализу крови. Метастазы только в кости не подходит. Прогрессия на эндокринную терапию или в течении 12 месяцев после окончания лечения эндокринной терапией. Лечение ХТ в анемнезе допускается на неоадьювант/адьювант. Таргетная терапия
WO39391 Рак молочной железы, стадия II, IIA, IIB, III; Рак молочних залоз; стадія II, IIA, IIB, III; гістологічна форма: потрійний-негативний, ER,PR-, HER2-. Наявність тканнинго блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації PD-L1. Ад’ювантна лінія лікування. Після операції від 2-х до 8 тижнів. Результати PD-L1 не чекаємо. Очікуємо підтвердження потрійного негативного раку. Атзолізумаб + Хіміотреапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-3475-811 Рак желудка, стадия IIIB — IV Рак желудка, стадия IIIB — IV; гистологическая форма: аденокарцинома, HER2+++. Наличие тканевого блока обязательно. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. 1 линия лечения. HER2 Positive Рак шлунку та/або шлунково-стравохідного з’єднання. После адьюванта и неоадьюванта до прогрессии должно пройти более 6 месяцев. Иммунотерапия+ХТ

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайтф clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
CK-301-101 Рак шкіри, стадія III, IV Рак шкіри; стадія III, IV; гістологічна форма: Плоскоклітинна карцинома. Наявність тканинного блоку обов1язкова. 1 — 5-а лінія лікування. Пацієни, яким показане хірургічне лікування і яким не показане інше лікування. Блок не обов’язковий для відпрарвлення. Будь-яка ділянка шкіри, крім ангіогенитальних ділянок. Заборонено поереднє лікування іммунотаріпєю. Іммунотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
64091742PCR3001 Рак предстательной железы, стадия IV Рак предстательной железы, стадия IV; гистологическая форма:  все гистологические типы. Положительные BRCA1 и/или BRCA2. 1 линия лечения. Наличие тканевого блока обязательно. 1 линия лечения. Возможно включение пациентов принимающих Абиратерона Ацетат не более 2 месяцев. Метастатичний рак передміхурової залози з кастраційним рівнем тестостерону. Прогресування метастатичного раку передміхурової залози при встановленні кастраційного рівня тестостерону ≤50 нг/дл на прийомі аналогів гонадотропін-рилізинг гормону (GnRHa), або в анамнезі двостороння орхієктомії при включенні до дослідження, про що свідчить прогресування PSA або рентгенографічне прогресування Можливість продовжувати GnRHa під час дослідження, якщо не було хірургічної кастрації Иммунотерапия + Абератерон ацетат  + Презднизон
67652000PCR3002 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак передміхурової залози; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації BRCA-2. 1 лінія лікування. пацієнти з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією Иммунотерапия + Абератерон ацетат  + Презднизон

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
BL006 (ATLAS) Рак сечового міхура, стадія 0 локалізація: Сечовий міхур; стадія 0; гистологічна форма: Уротеліальний. Неоад’ювантна лінія лікування. Біопсія береться на скринінгу. М’язово-неінвазивний рак сечового міхура низького ступеня злоякісності з групи проміжного ризику. Также підходять рецидивні пухлини сечового міхура Та (Не підходять Т2 та метастатичні пухлини)

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
SYD 985.003 Рак эндометрия, стадия IV Локализация: Рак эндометрия; стадия IV; Гистологическая форма: плоскоклеточный, светлоклеточный, смешанный тип, Эндометриоидный, Эндометриальный, Мукоидный, Серозный, Недиференцированный, Карциносаркома.  Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций HER+++, HER++, HER+. 2 линия лечения.  Прогрессия на препаратах платины. Набор на HER++ и HER+ — ЗАКРЫТ.HER+++ — НАБОР ОТКРЫТ Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
D9319C00001 Рак яєчників, стадія III, IV локалізація: яєчники (Фалопієви труби, Первинно перитонеальний); стадія III, IV; гістологічна форма: Ендометріоїдний, серозний. Наявність такнинного блоку обов’язкова. Блок для визначенння мутацій BRCA. 1 лінія лікування. Платинумвмісна хіміотерапія на 1 лінію на метастази (від 6 (або 4) — 9 цилків, пацієнтки повинні мати часткову або повну відповідь. Рандомізувати від 3 до 12 тижнів після останньох дози для продовження лікування або спостереження, пацієнтки з BRCA Dild Type розпосюдженим (FIGO стадія III-IV), G3-G4 серозним або ендометріоїдним раком яєчників після відповіді на стандартну платиновмісну хіміотерапію першої лінії (MONO-OLA1). Не дозволяється прийом бевацизумабу. Таргетна терапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
APL-101-01 Солідні пухлини, стадія IIIB, IV

локалізація: Солідні пухлини; стадія IIIB, IV; Блок для визначення мутації cMET. Визначення cMET мутації за анлізом крові. 1- 4 лінія лікування. C-Met позитивна мутацяя, якщо відомі позивтивні мутаціі НДРКЛ EGFR, ALK, Ros1, Braf, RET, NTRK KRAS пацієен не відповідає критеріям. Когорта А1 — НДРКЛ — cMET (без попереднього лікування). Когорта А2 — НДРКЛ — cMET (з попереднім лікуванням). Когорта В — будь-який тип раку легень — без попереднього лікування С-Мет інгібіторами (кризотиниб, капматиниб, саволтиниб и т.п.). Когорта С — НДРКЛ — прогресія на С-Мет інгібітори (кризотиниб, капматиниб, саволтиниб и т.п.). Когорта D — будь-яка локалізація, гліобластома (крім лимфом)

Таргетная терапія
MK-7339-007 Солидные опухоли, стадия IIIB, IV

локалізація: солідні пухлини (Голова, шия, Жовчні шляхи, Желудок, Стравохід, Сечовий міхур); стадия IIIB, IV; Блок для определения мутаций BRCA-1, BRCA-2, ATM, HRR (BRIP1), HRR (BARD1), HRR (CDK12), HRR (CHEK1), HRR (CHEK2), HRR (FANCL), HRR (PALB2), HRR (PPP2R2A), HRR (RAD51B), HRR (RAD51C), HRR (RAD51D), HRR (RAD54L). 2 линия лечения. Дослідження фази 2 олапарибу у комбінації з пембролізумабом у пацієнтів з раніше лікованим розповсюдженим раком з мутацією гена у системі гомологічної рекомбінаційної репарації (HRRm) ДНК та/або з порушенням гомологічної рекомбінації (HRD) ДНК. Блок до 5 лет. Предыдущее лечение допускается до 3-х линий лечения (обсуждается), прогрессия после препаратов платины более чем через 6 месяцев. Должна быть позитивная мутация BRCA1 и/или BRCA2 (для РМЖ и рака яичников BRCA1 и/или BRCA2 должны быть отрицательные)

Пембролизумаб + Олапариб

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-3475-866 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия+ Химиотерапия
MK-3475-905 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения, Адьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Таблица протоколов

На данной странице предоставлена информация об актуальных международных клинических исследованиях, проводимых нашей клиникой. Руководитель центра профессор Бондаренко Игорь Николаевич расскажет Вам о лечении в международных клинических исследованиях. Также, Вы сможете ознакомиться с критериями включения в международные клинические исследования согласно локализациям опухолей. Информация будет постоянно обновляться, чтобы Вы всегда имели возможность ознакомиться с актуальными направлениями лечения и требуемыми показаниями.

Наш координатор, Аликова Евгения Викторовна, свяжет Вас с врачом-онкологом, специализирующимся на определенном заболевании. Мы окажем Вам необходимую помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с участием в международном клиническом исследовании.

+38 067 633 19 75
+38 098 506 53 59

Дополнительная информация для специалистов http://www.sitetv.net/ , категория – критерии включения.

E-mail: info@sitetv.net

Ваше обращение будет обработано в течении 7 рабочих дней.

Facebook
Twitter
YouTube